Artikel 6 van algemene voorwaarden. Verplichtingen bij een ruiling

1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product
gedurende een bedenktijd van veertien (14) dagen zonder opgave van redenen ruilen. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden voor de ruiling, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

2. Het is voor de consument enkel mogelijk om een product te ruilen of het product te retourneren met een cadeaubon als vergoeding. Deze genoemde cadeaubon heeft een geldigheidsduur van één (1) jaar.

3. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of: a. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste product fysiek in bezit neemt. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren; b. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste zending of het laatste onderdeel fysiek in bezit neemt.

4. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. De consument zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

5. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 3.

6. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijke verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

7. Indien de consument het product wil ruilen, meldt de consument dit binnen de in lid 1 genoemde bedenktermijn door middel van het modelformulier of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.

8. Zo snel mogelijk, maar binnen veertien (14) dagen vanaf de dag volgend op de in lid 6 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf te halen.

9. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

10. Het risico en bewijslast door de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.

11. Indien de consument besluit de gehele bestelling terug te zenden, draagt de onderneming de rechtstreekse kosten van het terugzenden van de bestelling. Indien de consument slechts een onderdeel van de bestelling wenst terug te zenden, draagt de consument zelf de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzenden niet te dragen.

12. Als de onderneming de melding van ruiling door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.